Privacy Beleid

Privacyverklaring Van Ravesteijn & Andriessen Assurantiën

Om u goed van dienst te kunnen zijn, zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken. Hoe beter we u leren kennen, hoe beter we u kunnen adviseren over uw financiële risico’s. We vinden het belangrijk dat uw privacy bij ons in goede handen is. Daarom gaan we op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om en hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen.

We houden ons aan de regels die van toepassing zijn inzake de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op Van Ravesteijn Assurantiën V.O.F. en Floris Andriessen AssurantieAdvies, handelend onder de naam Van Ravesteijn & Andriessen Assurantiën.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De meeste persoonsgegevens die we verwerken, ontvangen we van u zelf. Daarnaast kunnen wij informatie inwinnen bij externe partijen die wij betrouwbaar vinden. We zorgen er telkens voor dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die we nodig hebben voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Afhankelijk van de diensten die wij voor u verrichten, kunnen we de volgende gegevens van u verwerken:

 • uw contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • uw leeftijd, geslacht en burgerlijke staat.
 • nummer van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Het kan ook zijn dat we vragen een kopie hiervan op te sturen.
 • informatie over uw dienstverband, uw inkomen, beroep en werkgever.
 • informatie over uw financiële situatie, vermogen, bezittingen en schulden.
 • informatie over uw huidige financiële producten.
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid of strafrechtelijke verleden.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat we:

 • u advies geven over uw financiële risico’s, bemiddelen bij het tot stand komen van financiële producten en deze producten voor u beheren.
 • deze analyseren om ons producten- en dienstenaanbod verder te verbeteren en nog beter af te stemmen op uw persoonlijke situatie en wensen.
 • moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het vaststellen van uw identiteit, het nakomen van onze wettelijke zorgplicht en het voorkomen van fraude.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In het kader van onze dienstverlening delen we uw persoonsgegevens onder andere met verzekeringsmaatschappijen, schade-experts en schadeherstellers. Voor sommige software-applicaties is het ook nodig om uw gegevens (in de cloud) te delen met leveranciers.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen delen we uw gegevens ook met partijen die zich richten op onder andere fraudebestrijding.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren we in ieder geval zolang u klant bent bij Van Ravesteijn & Andriessen Assurantiën. Als onze relatie eindigt, dan zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens nog te bewaren. Hoe lang we dit moeten doen is afhankelijk van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Voor bijvoorbeeld pensioenverzekeringen is de wettelijke bewaartermijn langer dan die van een autoverzekering.

Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen we uw gegevens. Op grond van de wet heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens te vernietigen.

Welke rechten heeft u?

Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten. U mag ons vragen om:

 • inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken.
 • informatie over wat we met uw persoonsgegevens doen.
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen.
 • uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen.
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen partij.
 • uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor automatische besluitvorming.

Indien u ons verzoekt uw gegevens aan te leveren dan zullen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week, aan uw verzoek voldoen. Hiervoor brengen we geen kosten in rekening. Let er wel op dat we niet altijd volledig aan uw verzoek kunnen voldoen. Wij moeten ons houden aan de wettelijke bewaartermijn inzake uw persoonsgegevens te verwijderen terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog een contract via ons heeft lopen. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten we dat uiteraard aan u weten.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat we deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Klantrecht?

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant ? Neem dan contact op met ons via info@vraverzekeringen.nl of telefonisch via 070-307046 / 06-29188114 / 06-53479095.
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Deze autoriteit houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving in Nederland.